Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Algemene voorwaarden Sacred School

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 
 2. Sacred School: de eenmanszaak Sacred School, gevestigd te Vlaardingen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69940568.
 3. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sacred School een overeenkomst is aangegaan. 
 4. De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Sacred School een overeenkomst is aangegaan. 
 5. Partijen: Sacred School en de klant samen.
 6. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Sacred School en de klant krachtens welke Sacred School de dienst zal uitvoeren/het product zal leveren.
 7. Diensten/producten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering, (online) coaching, begeleiding en training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 8. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving. 
 9. Website: www.sacredschool.nl.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sacred School.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van de Sacred School zijn van toepassing. De Sacred School kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Sacred School zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. 
 5. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en). Dit geldt niet voor klanten handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
 6. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
 7. Indien Sacred School op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Aanbod en totstandkoming overeenkomst 

 1. Aanbiedingen worden door Sacred School schriftelijk/digitaal aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 
 2. Ieder aanbod heeft enkel betrekking op de dienst en de omvang daarvan, zoals in het aanbod staat vermeld. 
 3. Sacred School kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand indien de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Sacred School heeft verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod van Sacred School. 
 5. Wanneer de aanvaarding van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Sacred School, komt de overeenkomst pas tot stand indien Sacred School schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Sacred School hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Sacred School hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sacred School te allen tijde wijzigen, indien zij dit nodig acht. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sacred School prijswijzigingen meedelen aan de klant.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Sacred School niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sacred School, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Sacred School een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Sacred School is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Sacred School de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Betalingen en incasso

 1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 3. Sacred School behoudt te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling van de klant te verlangen.
 4. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op. 
 5. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 6. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Sacred School het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Sacred School is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 8. In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren. 
 9. Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) als volgt berekend: 
 • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende  5.000,- 
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0.5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
 1. De door de klant gedane betalingen worden door Sacred School ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. 
 2. Bij niet tijdige betaling is Sacred School gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden. 
 3. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sacred School, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sacred School te betalen. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant of indien de klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest, zijn de vorderingen van Sacred School op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@sacredschool.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Sacred School, sacredschool.nl, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Sacred School, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Sacred School indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Sacred School deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Sacred School heeft geretourneerd.

 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Sacred School blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Sacred School grond van wat voor met Sacred School gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Sacred School zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Sacred School een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Sacred School het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Sacred School, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Sacred School het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Sacred School kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

 1. De door Sacred School opgegeven levertijden zijn indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Sacred School.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Sacred School niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Sacred School niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Sacred School, bij gebreke waarvan Sacred School niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Sacred School die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Sacred School de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Sacred School enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Sacred School voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Sacred School heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Sacred School wenselijk is.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Sacred School. 
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Sacred School tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Sacred School tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 7. Sacred School spant zich in om de gegevens die Sacred School van de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 
 8. De klant is gehouden Sacred School onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere overeenkomst van belang kunnen zijn. 
 9. De klant mag verkregen inlogcodes voor een bij Sacred School afgenomen dienst nimmer aan derden verschaffen of doorsturen. 
 10. De klant is gehouden Sacred School toegang tot verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door Sacred School zullen worden uitgevoerd alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door Sacred School benodigde materialen. Sacred School heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de klant niet aan genoemde verplichtingen voldoet. 

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Sacred School.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Sacred School de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sacred School redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Sacred School en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Sacred School schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Indien Sacred School besluit de dienst c.q. online omgeving van de dienst stop te zetten, kan de klant daar nimmer enige rechten aan ontlenen. 

Opschorting en ontbinding 

 1. Sacred School heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Sacred School kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
 2. Sacred School is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sacred School op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Sacred School behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Intellectueel eigendom 

 1. Sacred School behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred School (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen.
 3. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de door Sacred School ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Sacred School.
 4. De inhoud van de website van Sacred School, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen zijn het eigen van Sacred School en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrechten. Het is de gebruiker van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Sacred School. 
 5. De klant vrijwaart Sacred School tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten. 
 6. Ingeval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sacred School door de klant, verbeurt de klant ten gunste van Sacred School een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- vermeerderd met 5% voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van Sacred School tot vergoeding van alle kosten en schade als gevolg van de inbreuk.

Vertrouwelijkheid

 1. Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid. 
 3. De gegevens die de klant aan Sacred School verstrekt, zal Sacred School te allen tijde zorgvuldig bewaren. 

 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Sacred School tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sacred School geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Sacred School geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Sacred School daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sacred School in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sacred School gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sacred School.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sacred School ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Sacred School een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Sacred School verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Sacred School

 1. Sacred School is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sacred School.
 2. Indien Sacred School aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sacred School aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sacred School kan worden toegekend; 
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 
 1. Sacred School is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 2. Indien Sacred School aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 4. Sacred School is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 
  • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt; 
  • het verloren gaan van inloggegevens en/of wachtwoorden die Sacred School aan de klant heeft verstrekt; 
  • gebruik van diensten/producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 
  • Het niet of verkeerd opvolgen van adviezen/instructies van Sacred School door de klant;
  • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Sacred School. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
  • fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur; 
  • storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de online omgeving, (online) programma’s dan wel trainingen c.q. cursussen; 
  • overschrijding van uitvoerings- of leveringstermijnen;
  • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Sacred School en/of de klant;
  • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 1. Sacred School heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk. De schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de dienstverlening of het leveren van een nieuw product. 

 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Sacred School vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Sacred School niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet Sacred School kan worden verlangd, dan is Sacred School gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Sacred School en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Sacred School. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Sacred School geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sacred School niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Sacred School gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Sacred School gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Sacred School is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst  

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sacred School. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sacred School is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Sacred School

Vergroot jouw zelfliefde door middel van zelfontwikkeling en spiritualiteit. De Sacred School helpt je om jezelf helemaal te omarmen.

Volg ons op Instagram: @sacredschool.nl

Contact

Sacred School

Stoomloggerweg 8 unit 1.8
3131 KT Vlaardingen
(alleen op afspraak)

info@sacredschool.nl

KVK: 69940568
BTW: NL002198676B86

top
© 2024 Sacred School | Landa Penders